• Sponsor Bona Vita gGmbH
  • Sponsor Sozialwerk Vogtland gGmbH
  • Sponsor KINDERVEREINIGUNG® Chemnitz e.V.
  • Sponsor WSF Wohn- und Seniorenzentrum Frohburg GmbH
  • Sponsor Parkeisenbahn Chemnitz e.V.
  • Sponsor Cine Star Chemnitz